Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem programu nr CWR/98 2 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Programu Społecznego
Harmonogram dyskusja podczas panelu przewiduje następujące grupy panelowe:
 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Miękkie Warsztaty Ze Sprzedaży
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • "
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013
  Fundusz będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność organizacji religijnych
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sierpecki oraz ostrzeszowski
  Upoważnieni beneficjenci to: GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "OBERWANKA", Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A., Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów "BEFARED" S.A., Firma Brukarska ,,WIDOK" Brukarstwo, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARTON Mariusz Trąbczyński, Chełmska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , A.B.T. AUTONISS SP. Z O.O, Emess , JEREMY Sp. z o. o., Medi-Sept Sp. z o.o, PAWBOL , WATT Produkcja Systemów Solarnych Sebastian Paszek, e-concordia , Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna, Sp. z o.o."
  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  11.06.2015. 00:03